Vedtægter

Vedtægter for Boliginteressentskabet Vejlands Allé 10

 

 • 1 Foreningens navn er Bolig I/S Vejlands Allé 10

 

 • 2 Foreningens formål er at eje og administrere lokaliteter, der kan tjene til beboelse for og benyttelse af medlemmerne

 

 • 3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune

 

 • 4 Medlemmerne er de personer, der ejer en andel og bebor foreningens ejendom

 

 • 5 Stifterne af foreningen har ved købet af ejendommen Vejlands Allé 10, 2300 Kbh. S i alt som indskud betalt 7 x 30.000 kr. Dette var den oprindelige andelspris, som reguleredes efter nettoprisindekset. Den 1. september 2011 betalte alle syv andelshavere et ekstraindskud på 3.000 kr., således at andelsprisen pr. 1. september 2011 var 38.771 kr. Den 1. august 2014 blev en 8. andel oprettet med et indskud på 40.500 kr. Andelspriserne reguleres efter nettoprisindekset.

 

 • 6 Medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for den i ejendommen indestående pantegæld, men hæfter derudover alene med deres andel for foreningens forpligtelser over for tredjemand.  Medlemmerne af foreningen må ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelser over for foreningen. Hæftelsen ophører, når andelen er overtaget af et nyt medlem eller af foreningen, og når den udmeldte er fritaget for indgåede kautionsforpligtelser.

 

 • 7 Andelen er ikke knyttet til nogen bestemt del af foreningens ejendom. Der udstedes intet andelsbevis.

 

 • 8 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel til d. 1. i en måned.

Såfremt foreningen 2 måneder inden denne frist har besluttet at hele ejendommen skal sælges og foreningen opløses, suspenderes opsigelsen.

Andelen indbetales til foreningens bank og udbetales til den udtrådte med fradrag af dennes gæld til foreningen senest den dato, hvor det nye medlem indtræder i foreningen.

Foreningen har ansvaret for at finde et nyt medlem.

Afgår et medlem ved døden, forholdes med andelen som ved udmeldelse.

Hvis der er 5 eller færre medlemmer tilbage i foreningen kan disse ikke melde sig ud, undtagen ved opløsning af foreningen og salg af foreningens ejendom.

 

 • 9 Prisen ved overdragelse af andelen udgør det beløb, der er indbetalt i andelspris, idet beløbet dog pristalsreguleres efter nettoprisindekset.

 

 • 10 Medlemmerne bidrager økonomisk til driften af ejendommen m.v. efter aftale. Overtrædelse af denne forpligtelse kan medføre eksklusion efter 8 dages skriftligt varsel. Der kan kun stemmes imod eksklusion i medfør af ikke betalte bidrag, hvis der samtidig stilles betryggende sikkerhed for betalingerne.

Der udfærdiges inden udgangen af januar budget over foreningens samlede årlige udgifter.

Hvert medlem er forpligtet til senest den første bankdag i hver måned at indbetale sin del af de månedlige udgifter til foreningens bankkonto.

 

 • 11 Eksklusion af et medlem kan kun begrundes i grov eller gentagen overtrædelse af husorden eller vedtægter eller i kriminel adfærd. Beslutningen om eksklusion skal ske på et husmøde indkaldt med 14 dages skriftligt varsel.

Ved eksklusion opgøres og udbetales indskuddet som ved udmeldelse.

 

 • 12 Foreningen vælger en forretningsfører for et år ad gangen til at varetage den daglige drift. Forretningsføreren fører regnskab for foreningens virksomhed og påser, at protokollen føres behørigt. Forretningsføreren forpligter sig til at orientere løbende om økonomien på husmøder.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

 • 13 Det skal af protokollen fremgå, hvem der er medlemmer af foreningen, på hvilke vilkår medlemmerne er indtrådt eller udtrådt og principperne for beregning af løbende boligafgift.

 

 • 14 Beslutninger træffes ved enstemmighed. Undtaget er beslutninger om eksklusion som træffes ved simpelt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem.

 

 • 15 Andelshavere kan fremleje deres værelse i max. 1 år, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Fremleje skal ske med min. 1 måneds varsel. Andelshaveren har ansvaret for at finde en fremlejer, som skal godkendes af alle andelshavere, såfremt fremlejeperioden er længere end to måneder. Fremlejer overtager alle forpligtelser i forhold til husorden og vedtægter og kan ekskluderes på samme måde som andelshavere.

 

 • 16 Ved opløsning og salg af foreningens ejendom forholdes der således:

Et evt. underskud deles mellem de tilbageværende medlemmer.

Et evt. overskud skal tilfalde en fond af humanitær art eller en af andelsforeningen nyoprettet fond, hvis formål defineres ved simpelt flertal blandt alle der har været medlem af foreningen.

Beslutningen træffes på et møde, hvortil der skal indkaldes med min. 1 måneds varsel.

 

 • 17 Ændringer i vedtægterne kan ske på et husmøde hvortil der skal indkaldes med min. 14 dages varsel. 

Undtaget dog §16 som kun kan ændres ved enstemmighed på et møde, hvor alle tidligere og nuværende medlemmer er indkaldt. Beslutningen træffes i så fald på et møde, hvortil der skal indkaldes med min. 1 måneds varsel. Indkaldelsen sker pr. mail til de mailadresser, som tidligere og nuværende medlemmer har oplyst til foreningen.

 

 • 18 Foreningen tegnes i alle anliggender af alle medlemmer af foreningen.

 

Revideret d. 3. februar 2016