Husorden

Husorden og retningslinjer for Boliginteressentskabet Vejlands Allé 10 (Kollektivet Røde Bjarne) 

Røde Bjarne er indrettet som et kollektiv, ikke et bofællesskab. Det betyder at der er en forventning om, at beboerne tager del i fællesskabet i huset. Det betyder bl.a. at man forpligter sig til

 • at deltage i husmøder
 • at deltage i planlagte arbejdsdage og –weekender
 • at udføre sine aftalte pligter (i forbindelse med madlavning og rengøring)
 • at holde sig orienteret om, hvad der sker i huset, fx ved regelmæssigt at læse beskeder i husbogen
 • at overholde sine økonomiske forpligtelser i forbindelse med aftalte fællesindkøb 
 • at overholde aftaler, der er indgået på husmøder
 • at give besked om, hvorvidt man er hjemme til aftensmad eller ej
 • i det hele taget at vise hensyn til de øvrige beboere.

 

Ansvarsområder/Tjanser

Ud over daglig madlavning og rengøring er der en række opgaver der skal udføres. Det kan fx være aflevering af glas og flasker til genbrug, betale regninger og lave regnskab for huset, passe høns, vaske viskestykker osv. Disse opgaver fordeles mellem beboerne. 

 

Arbejdsdage/-weekender

I løbet af året afholdes der arbejdsdage, hvor vi laver indre og ydre reparationer på huset, bygger, maler og på anden vis vedligeholder hus og have. 

Arbejdsdagene fordeles over året på følgende måde:

 • I foråret afholdes haveweekend (lørdag og søndag sættes af til formålet).
 • I efteråret afholdes arbejdsweekend (lørdag og søndag afsættes dertil). 
 • I vinteren bruges en enkelt dag til hovedrengøring.

Datoer og nærmere tidspunkter for afholdelse aftales på et husmøde i god tid i forvejen. Det forventes, at man deltager i alle arbejdsdage, medmindre man har en gyldig grund til at udeblive, fx ved sygdom. Hvis man udebliver fra dagene i et væsentligt omfang, pålægges man kompensationsarbejde som kan udføres på et andet tidspunkt. Dette er tilfældet, hvis man fx er ude at rejse på de pågældende tidspunkter.

Der kan være udgifter forbundet med afholdelse af arbejdsuge og haveweekend, som ikke kan dækkes af vedligeholdelseskontoen. I så fald laver man på forhånd et overslag over forventede udgifter og aftaler, hvordan de skal dækkes. 

 

Værelsesfordeling

Når der bliver et værelse ledigt ved udflytning, kan Røde Bjarnes beboere vælge, om de ønsker at flytte ind på dette. Dette sker efter anciennitet, således at den beboer, der har været andelshaver i længst tid i Røde Bjarne, først får lov til at vælge om vedkommende ønsker værelset og så fremdeles. 

Når man flytter ind i Røde Bjarne, flytter man ind på det værelse, der har været omfattet af kollektivets opslag om en ny beboer. 

Huslejen for værelset på 1. sal ved trappen samt kælderværelserne er mindre end for de øvrige værelser i huset da værelserne har mindre plads eller mindre lys. 

Beboere i Røde Bjarne kan til enhver tid tage op på husmødet, hvis de ønsker, at der sker en værelsesrokade. I så fald forsøges der i fællesskab at finde en løsning på dette. Man har selvfølgelig altid ret til at blive boende på sit værelse.

 

Fraflytning

Fraflytning skal meddeles på et husmøde og skriftligt til alle medlemmer med min. 3 måneders varsel til d. 1. i en måned. Værelset skal senest klokken 12 på dagen for fraflytning afleveres i god stand. Dette indbefatter følgende:

 • Støvsugning og vask af gulv
 • Vinduesvask
 • Loftsvask
 • Fyldning af eventuelle huller i væg
 • Hvidmaling af væggene (det aftales med de øvrige beboere, om der skal males)
 • Vask af paneler og dørkarme

Såfremt dette ikke er klaret, pålægges man en bøde på én måneds husleje, som fratrækkes ens indskud, som i øvrigt udbetales senest dagen for fraflytning. Efter fraflytning vil man modtage brev fra foreningens bank (realkreditinstitut) om, at man er fritaget for de debitorforpligtelser, man har haft i forbindelse med medejerskab af ejendommen.

 

Eksklusion

Et medlem kan eksluderes ved simpelt flertal på et husmøde, hvortil der er indkaldt med 14 dages varsel. Eksklusion kan kun begrundes i gentagne eller grove overtrædelser af vedtægter eller husorden. Eksklusion skal ske med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned. Opgørelse og udbetaling af indskud sker som ved almindelig opsigelse. Dette er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, jf. paragraf 11.

 

Baren

Røde Bjarne har en bar, hvor man kan købe diverse varer ved at sætte en streg i barliste. Pengene opkræves løbende.

 

Børn

Beboere med børn betaler ekstra bidrag til mad. Størrelsen af bidraget aftales i fællesskab på et husmøde. Der kan ikke kræves eksklusiv ret til fællesarealer pga. børn. 

 

Fester

Et par gange om året holder vi fælles fester. Vi har tradition for en stor sommerfest sidst på sommeren, en fastelavnsfest samt en mindre fest i anledning af kollektivets fødselsdag d. 1. oktober, hvor vi inviterer gamle beboere. 

Hvis man ellers vil holde en fest og ønsker at benytte fællesstuen eller haven, skal man orientere de andre beboere om det i god tid. Man kan dog ikke regne med at få hele huset for sig selv.

 

Fødselsdage

Vi har tradition for at fejre hinandens fødselsdage med fælles morgenbord. Vi skiftes til at købe ind til morgenmad og hjælpes ad med forberedelserne på dagen. Vi plejer at købe en lille gave til fødselsdagsbarnet, som hver beboer betaler 50-60kr. til. Beløbet opkræves over barregningen.

 

Gæster

Man er selvfølgelig velkommen til at have gæster så ofte, man vil. Hvis man har gæster til aftensmad, skal man gøre opmærksom på det ved at sætte en ekstra grøn nål på mad-opslagstavlen, samt tilbyde ens hjælp i køkkenet, hvis man har mere end 2-3 gæster, det er god stil. Har man en gæst boende i et døgn betales der 30kr/døgn. Værten er ansvarlig for at sætte en streg på barlisten. Taksterne for gæster aftales på husmøder.

Hvis man har langtidsgæster (mere end en uge), skal man aftale det med de andre beboere, og gæsten kan pålægges pligter.

 

Husmøder

Der holdes husmøder ca. hver 3. uge.

De faste punkter på husmødet er

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Hvordan-har-vi-det-runden
 3. Godkendelse af referat og dagsorden
 4. sur/sød opstød
 5. Nyt fra 
  1. Forretningsføreren/FF
  2. KbhFF
  3. Haven og hønsene
  4. Børn
  5. Datoer (næste husmøder, maddage, arbejdsdage, fester)
  6. Evt.
  7. Sang

 

Forretningsføreren

Forretningsføreren vælges for et år ad gangen på et husmøde. Det er forretningsførerens opgave at lægge budget, betale regninger og andet, der knytter sig til kollektivets økonomi. Forretningsføreren skal endvidere sørge for, at nye medlemmer får udleveret vedtægter og husorden, underskriver kontrakt om aftale om medlemskab af foreningen, og at foreningens bank hele tiden er orienteret om, hvem der er medlemmer. Forretningsføreren oplyser på hvert husmøde, hvor mange penge der er på foreningens forskellige konti. 

 

Indboforsikring 

Røde Bjarne har en fælles indboforsikring inkl cykelforsikring hos Tryg. Det er medlemmernes ansvar at meddele ny ind- og udflytning til Tryg, så de bliver tilføjet/fjernet fra policen. Ønsker man at gøre brug af indbo- eller cykel forsikringen skal dette tages op på et husmøde inden eller underrettes på anden vis, så alle er orienteret om antallet af skader på fælles policen. Ønsker man en rejseforsikring kan beboerne gå sammen i par og tilkøbe en rejseforsikring i Tryg (eller også ved andre selskaber).

 

Madlavning

Der laves fælles aftensmad søndag til torsdag. Fredag og lørdag må man sørge for sig selv og hinanden på eget initiativ. Det forventes, at man giver besked om, hvorvidt man er hjemme til aftensmad. Dette gør man ved at placere en rød (ikke hjemme), en grøn (hjemme) eller en gul (kommer senere hjem og spiser) nål på mad-opslagstavlen. 

Når man har maddag, skal man købe ind til både aftensmad og almindelige dagligvarer. Tjek indkøbslisten på tavlen, og tjek selv, om der er mælk, brød og lign. i huset. Efter madlavning hjælpes alle om at vaske op, tørre borde af, skifte karklud, gå ud med genbrug og tømme skraldespande. Det forventes ikke at madlaveren hjælper til. 

 

Madpenge

Kollektivet indkøber i fællesskab, hvad der indgår i en almindelig husholdning, dvs. madvarer, toiletpapir, håndsæbe, rengøringsmidler mv.

Vi køber fortrinsvis sæson, lokale, økologiske madvarer.

Der betales 1.200 kr i madpenge hver måned. Ved længerevarende fravær kan man blive fritaget for at betale madpenge. Dette kan gøre sig gældende, hvis man er væk i mere end 1 sammenhængende uge. For hver hele uge man er væk, kan man få tilbagebetalt 200 kr. Man kan ikke få tilbagebetalt madpenge fordi man er væk i enkelte dage, heller ikke selvom der er tale om faste ugentlige dage. 

 

Rengøring

To personer gør rent på fællesarealerne hver uge efter et fastlagt skema. Man skal gøre rent i tidsrummet fredag – mandag. Såfremt man gør rent efter mandag, gives besked i husbogen. Der er lavet retningslinjer for, hvordan og hvor meget man gør rent, når man gør det, og disse retningslinjer skal følges.

 

Støj

Her gælder almindelige hensyn til hinanden. Nogle gange er der en beboer, der er syg, læser til 

eksamen, har en travl periode på arbejdet eller andet, der gør, at vedkommende ønsker ro. Dette bør naturligvis respekteres i det omfang, det ikke indskrænker andre beboeres frihed væsentligt.

 

Private ting på fællesområder

Private ting på fællesområder erstattes ikke, medmindre der er indgået en særlig aftale. 

 

Licens

Andelshavere har mulighed for at få refunderet licensbetalinger op til et max. af 4 samtidige licensbetalinger pr. hus.

 

Revideret 28. maj 2020